Regulamin

Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy do korzystania z usług wypożyczalni oraz podpisania umowy najmu samochodu, która jest zawierana pomiędzy Najemcą a Wynajmującym.

 

 1. Najemcą samochodu możesz zostać osoba, która posiada ważne prawo jazdy kat. B oraz ukończyła 21 lat. W przypadku posiadania zagranicznego dokumentu upoważniającego do prowadzenia pojazdów samochodowych, dokument musi być odpowiednikiem dla kategorii B. Najemca musi dodatkowo posiadać dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport. Jeżeli najemcą jest podmiot gospodarczy, w takim przypadku wymagane są dokumenty rejestrowe. Jeżeli wymagania nie zostaną spełnione przez Najemcę, Wypożyczający ma prawo odstąpić od umowy.

 

 1. Telefoniczne potwierdzenie rezerwacji zobowiązuje do dokonania opłaty rezerwacyjnej – w wysokości 25% całościowej kwoty dotyczącej wynajęcia samochodu. Opłata rezerwacyjna nie może być jednak niższa niż 50 zł. W przypadku rezygnacji z najmu samochodu przez Najemcę, opłata ta nie zostanie zwrócona.

 

 1. Wynajmowany samochód nie może być podnajmowany oraz udostępniany innym osobom. Prawo do użytkowania samochodu dotyczy tylko i wyłącznie Najemcy lub osoby przez niego upoważnionej.
 2. W wynajętym samochodzie bezwzględnie zabrania się:

– palenia papierosów i wyrobów tytoniowych

– holowania innych pojazdów

– przekraczania prędkości powyżej 120km/h

– przekraczania dopuszczalnej ładowności

– użytkowania samochodu do nauki jazdy

– użytkowania samochodu w wyścigach i pozostałych zawodach sportowych

 

 1. Samochód nie może być użytkowany poza granicami RP. Przekroczenie granicy możliwe jest tylko w przypadku wydania pisemnej zgody przez Wynajmującego.

 

 1. Opłata za wynajem samochodu pobierana jest z góry. Cena podstawowa wynajmu uprawnia do przejechania 150km/dobę. W przypadku przekroczenia limitu, Wynajmujący pobiera opłatę w wysokości 0,35 zł za każdy kilometr.

 

 1. Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji przed wypożyczeniem samochodu. Kaucja wynosi odpowiednio:
 • 500 zł – w przypadku wynajmu przez osobę, która posiada prawo jazdy dłużej niż 24 miesiące;
 • 1000 zł – w przypadku wynajmu przez osobę, która posiada prawo jazdy krócej niż 24 miesiące.

 

 1. Samochód zostaje przekazany Najemcy po szczegółowych oględzinach oraz po podpisaniu umowy. Te same czynności mogą być wykonane w przypadku zwrotu pojazdu.

 

 1. Wynajmujący pobiera opłatę za podstawienie i odbiór samochodu na terenie Warszawy, która wynosi 50 zł brutto. Jeżeli czynności te dotyczą terenu poza Warszawą, wówczas pobierana jest opłata w wysokości 50 zł brutto + 2 zł brutto za każdy kilometr.

 

 1. Samochód musi zostać zwrócony Wypożyczającemu z tą samą ilością paliwa, z jaką został wypożyczony. Nie zastosowanie się do tych wytycznych wiąże się z dodatkową opłatą w kwocie 50 zł brutto oraz kosztem zatankowania samochodu do stanu wyjściowego.

 

 1. Koszt mycia pojazdu w wysokości 40 zł brutto jest ponoszony przez Najemcę.

 

 1. Opłata za wynajem samochodu jest ustalana dobowo. W przypadku opóźnienia zwrotu samochodu do 1 godziny Wynajmujący nie nalicza opłaty za kolejną dobę. W przypadku zwrotu pojazdu lub jego wypożyczenia poza godzinami pracy Wypożyczalni lub w niedzielę i święta Wynajmujący nalicza opłatę w wysokości 50 zł. Zwrot lub wypożyczenie pojazdu w godzinach nocnych (2200 – 600) wiąże się z opłatą w wysokości 90 zł.

 

 1. Najemca, chcąc przedłużyć umowę najmu, ma obowiązek poinformować o tym Wynajmującego minimum 24 godziny przez upływem zwrotu pojazdu.

 

 1. W przypadku chęci przedłużenia wynajmu samochodu na czas dłuższy niż 24 godziny, Najemca jest zobowiązany poinformować Wynajmującego o tym na piśmie.

 

 1. Zwłoka w zwrocie samochodu związana jest z naliczeniem kary umownej, która wynosi 200% stawki wynajmu za każdą dobę opóźnienia.

 

 1. Najemca, który nie poinformuje Wynajmującego o chęci przedłużenia umowy wynajmu pojazdu i nie zwróci samochodu w ciągu 24 godzin od zakończenia terminu umowy, zostanie pozbawiony zwrotu kaucji. Sytuacja ta jest zgłaszana Policji.

 

 1. Eksploatując samochód Najemca jest zobowiązany do:
 • posiadania dokumentów, które upoważniają do prowadzenia samochodu,
 • przestrzegania bezpieczeństwa – samochód musi być każdorazowo zamykany, uruchamiane muszą być również alarmy oraz blokady,
 • wykonania standardowej obsługi samochodu związanej z użytkowaniem pojazdu, czyli sprawdzenia i jeżeli zachodzi taka konieczność, uzupełnienia oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu w spryskiwaczu,
 • przeprowadzenia kontroli świateł w samochodzie, jeżeli zachodzi taka konieczność również do wymiany żarówek oraz lamp halogenowych.

 

 1. Kradzież samochodu, włamanie lub uszkodzenie pojazdu musi zostać zgłoszone na Policję w możliwie najszybszym czasie. O fakcie tym Najemca jest zobowiązany poinformować również Wynajmującego. Zgłoszenie faktu na posterunku Policji musi wiązać się z uzyskanie dokumentu, który będzie poświadczał o stratach. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych sytuacji, Najemca zostaje obciążony kosztami od 500 zł do 1000 zł (utrata kaucji).

 

 1. Najemca odpowiada za części samochodowe oraz wyposażenie samochodu, w przypadku szkód ponosi on pełną odpowiedzialność materialną. Zgubienie dowodu rejestracyjnego, dokumentu ubezpieczenia samochodu, tablicy rejestracyjnej lub naklejki na szybę wiąże się z zapłatą kary umownej w wysokości 350 netto za każdą rzecz. Zgubienie kluczyka do samochodu wiąże się z nałożeniem kary finansowej w wysokości 800 zł netto. Dodatkowe koszty, którymi zostanie obciążony Najemca, to koszty związane z postojem samochodu, który wiązać będzie się z uzupełnieniem zgubionych rzeczy – 50 zł netto za każdy dzień.

 

 1. W przypadku wystąpienia awarii samochodu Najemca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Wynajmującego. Zabrania się dokonywać napraw samochodu na własną rękę lub zlecać tę usługę innym osobom.

 

 1. Umowa najmu długoterminowego uprawnia do dokonywania napraw samochodu oraz innych czynności wykonywanych w serwisie samochodowych. Czynności te oraz naprawa mogą być wykonane tylko w przypadku wydania zgody przez Wynajmującego, i tylko w serwisie przez niego wyznaczonym.

 

 1. W przypadku wystąpienia kolizji, Najemca musi poinformować o tym fakcie Policję oraz Wynajmującego. Jeżeli samochód został uszkodzony, lub jazda nim nie jest możliwa, należy odholować pojazd do siedziby Wynajmującego, lub na najbliższy parking strzeżony. Wynajmujący zabrania podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie odholowania pojazdu z miejsca kolizji.

 

 1. W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej w czasie trwania umowy najmu pojazdu, Najemca ponosi koszt – tzw. udział własny w szkodzie, który wynosi od 500 zł do 1000 zł (utrata kaucji).

 

 1. W poniżej wymienionych sytuacjach Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powstałe straty ( ubezpieczyciel zostaje całkowicie wyłączony z odpowiedzialności za szkodę):
 • kradzież pojazdu, w którym Najemca nie uruchomił zabezpieczeń,
 • kradzież, w wyniku której Najemca utracił dokumenty pojazdu lub/i kluczyki,
 • szkody, które związane są z sytuacją prowadzenia samochodu przez osobę do tego nieuprawnioną – niewymienioną w umowie najmu pojazdu lub aneksie sporządzonym do umowy,
 • szkody, które powstały wskutek prowadzenia samochodu przez wynajmującego znajdującego się po wpływem środków odurzających, alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych i innych farmaceutyków.
 • szkody, które powstały wskutek umyślnego uszkodzenia pojazdu,
 • szkody powstałe w wyniku przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub naruszenia innych przepisów o ruchu drogowym.

 

 1. Godziny pracy Wypożyczalni w dni robocze to:

poniedziałek-piątek 900 – 1900

sobota 1000 – 1600

 

Opłaty związane z wypożyczeniem lub oddaniem samochodu poza tymi godzinami zostały określone w punkcie 12 niniejszego regulaminu.

 

 1. Najemca jest zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy ogumienia lub wymiany żarówek w okresie trwania umowy najmu samochodu.

 

 1. Najemca odpowiada za wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy.

 

 1. Naruszenie niniejszego regulaminu będzie wiązało się z przepadnięciem wpłaconej kaucji za samochód na rzecz Wynajmującego.

 

 1. W przypadku opóźnienia o dwa dni robocze zapłaty czynszu za wynajęcie samochodu, kaucja wpłacona przez Najemcę przepadnie na rzecz Wynajmującego, wygaśnie również umowa najmu. Sytuacja ta uprawnia do odbioru samochodu przez Wynajmującego we własnym zakresie, bez konieczności wystawiania wezwań. ( Data zapłaty w przypadku przelewu bankowego, to data uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Wynajmującego).

 

20. Sprawy nieregulowanie niniejszym regulaminem mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory będą rozstrzygane przez sądy w działające w miejscu prowadzenia działalności przez Wynajmującego.